Regulamin konkursu „Kreatywnie z Cetel” -

Regulamin konkursu „Kreatywnie z Cetel”

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „KREATYWNIE Z CETEL” zw. dalej Regulaminem. 
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest grą losową, fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani tez żadną inną formą gry losowej. 
 3. Organizatorem konkursu „KREATYWNIE Z CETEL”, zw. dalej Konkursem jest „Cetel Serwis” sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Komornicka 16 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102015, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 zł, NIP: 7791018967, REGON : 630363901. 
 4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą jako Uczestnicy brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmioty biorące udział w przygotowaniu Konkursu, a także ich zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia bądź pozostające z tymi osobami w faktycznym pożyciu. 
 5. Celem Konkursu jest zachęcenie Klientów Hurtowni Instalacyjnej „Cetel Serwis” sp. z o.o. do kreatywnej oraz innowacyjnej pracy konkursowej twórczej, polegającej na stworzeniu technicznie dzieła (instalacji z produktów branży wod-kan-gaz) własnego autorstwa, zw. dalej Pracą konkursową. Organizator zamierza w późniejszym czasie oddać wytypowane Prace konkursowe na licytacje w celach charytatywnych. 
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dokonanie zgłoszenia przez formularz obejmujący m.in. złożenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz przeniesienie praw do Pracy konkursowej wraz z akceptacją Regulaminu na stronie www.cetel.com.pl. 
 7. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Promocja nie jest też w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana.
 8. PRACA KONKURSOWA – to pomysł na dzieło (utwór), które:
  1. zostanie utrwalone w postaci fizycznej z elementów technicznych, w tym w przeważającej części z asortymentu wod-kan-gaz,
  2. posiada krótki opis (co przedstawia wykonane dzieło, do czego może posłużyć),
  3. cechuje się innowacyjnością, co oznacza, iż jest ono nowym i niepowtarzalnym dziełem,
  4. cechuje się starannością wykonania oraz estetyką wykonania (mile widzialna możliwość wykorzystania praktycznego w życiu codziennym),
  5. jest wykonane z materiałów dopuszczonych prawem i jego produkcja nie stanowiłaby naruszenia przepisów prawa,
  6. nie było nagradzane w ramach innych konkursów,
  7. nie było uprzednio realizowane (produkowane),
  8. jeden Uczestnik Konkursu może wykonać jedną Pracę konkursową.
 9. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
  1. udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne,
  2. złożenie Organizatorowi oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do Pracy konkursowej,
  3. złożenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. zaakceptowanie warunków niniejszego Konkursu,
  5. wyrażenie ww. zgód i przeniesienie praw jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na powyższe uniemożliwia wzięcie działu w Konkursie,
  6. stworzenie kreatywnej oraz innowacyjnej Pracy konkursowej, polegającej na stworzeniu technicznie dzieła (instalacji z produktów branży wod-kan-gaz) własnego autorstwa o dowolnej tematyce,
  7. uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca konkursowa oraz zdjęcie tej pracy i inne elementy opisowe nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich,
  8. przesłanie max. 3 zdjęć Pracy konkursowej na adres: konkurs@cetel.pl wraz z krótkim opisem dzieła do dnia 15 sierpnia 2021 r.
 10. ETAPY KONKURSU:
  1. 12 lipca – 15 sierpnia 2021 – Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu www.cetel.com.pl, akceptując jednocześnie niniejszy Regulamin. Do tego czasu Uczestnicy muszą jednocześnie spełnić warunki uczestnictwa zawarte w punkcie 8. Niniejszego Regulaminu.
  2. 16 sierpnia 2021 Organizator udostępnia na swoim profilu www.facebook.com/hurtownia.instalacyjna oraz na stronie www.cetel.com.pl listę Uczestników poprzez wskazanie imienia i pierwszej litery nazwiska, których prace zostały przez Organizatora wytypowane. Lista wytypowanych laureatów będzie także dostępna w siedzibie Organizatora.
  3. Od 16-31 sierpnia 2021 Uczestnicy, którzy zostali wytypowani przez Organizatora są zobowiązani przekazać bezzwrotnie swoją wytypowaną Pracę konkursową. Przez złożoną Pracę konkursową należy uznać Pracę konkursową wykonaną indywidualnie i złożoną osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w siedzibie Organizatora lub wysłaną kurierem lub za pośrednictwem poczty na adres:
    Cetel-Serwis Sp. z o.o., 62-052 Głuchowo, ul. Komornicka 16
    z dopiskiem „KONKURS KREATYWNIE Z CETEL”
  4. 1-15 września 2021 – to czas, w którym można głosować publicznie na wytypowane Prace konkursowe w aktywnym linku udostępnionym przez Organizatora na stronie profilu firmowego fb www.facebook.com/hurtownia.instalacyjna oraz na stronie www.cetel.com.pl. Głosowanie polega na jednokrotnym oddaniu głosu na zdjęcie wybranej Pracy konkursowej. Wygrywa Praca konkursowa z największą liczbą głosów w chwili zakończenia głosowania, czyli 15 września do godz. 23:59.
  5. 16 września 2021 nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu. Wskazanie Pracy konkursowej z największą liczbą głosów, spełniającej kryteria opisane w Regulaminie, nastąpi w poście na profilu firmowym Organizatora www.facebook.com/hurtownia.instalacyjna, na stronie Organizatora www.cetel.com.pl, za pośrednictwem wiadomości Messenger lub sms oraz bezpośrednio w siedzibie Organizatora. Tej Pracy konkursowej przypada nagroda główna, tj.1000 zł netto (tysiąc złotych). Tak samo zostaną powiadomieni Uczestnicy pozostałych wytypowanych prac, którzy mają zagwarantowane nagrody pieniężne w kwocie po 100 zł netto (sto złotych) każdy.
  6. 16-29 września 2021 wytypowani Uczestnicy zobowiązani są drogą elektroniczną na adres: konkurs@cetel.pl zadeklarować czy odbiorą nagrodę pieniężną osobiście w siedzibie Organizatora (Głuchowo 62-052 ul. Komornicka 16, od pon-pt w godz.7-16), czy też deklarują odbiór przekazu pieniężnego w miejscu zamieszkania wskazanym przez Uczestnika we formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. W przypadku braku deklaracji formy przekazania nagrody do dnia 29 września 2021, Organizator przekaże nagrodę przekazem pieniężnym zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym przez Uczestnika we formularzu zgłoszeniowym.
  7. 17 września – 15 października 2021 – w tym terminie Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać nagrody pieniężne dla wszystkich wytypowanych przez Organizatora Prac konkursowych.
 11. NAGRODY
   Nagrody w Konkursie „KREATYWNIE Z CETEL” mają postać pieniężną w złotych pln.
  1. Dla głównego zwycięzcy w Konkursie Organizator przewidział nagrodę główną – 1000 zł (tysiąc złotych netto). Zwycięzcą zostaje Uczestnik z największą liczbą oddanych głosów na Pracę konkursową w powszechnym głosowaniu.
  2. Dodatkowo, gwarantowanymi nagrodami w kwocie 100 zł (sto złotych netto), zostaną nagrodzeni wszyscy pozostali Uczestnicy wytypowani przez Organizatora.
  3. W przypadku otrzymania równej, najwyższej liczby głosów co do nagrody głównej przez więcej niż dwóch Uczestników Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru laureata.
  4. Zwycięzca nagrody głównej (1×1000 zł netto) zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dane w wiadomości mailowej na adres konkurs@cetel.pl niezbędne do przekazania nagrody pieniężnej (Pesel, zgodę na przetwarzanie Pesel dla celów podatkowych , dodatkowe oświadczenie w tym zakresie).
 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH
  1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy konkursowej oraz że przysługują mu pełne majątkowe autorskie prawa do Pracy konkursowej wraz z ich zdjęciami. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie przeniesienia wszystkich praw majątkowych do Pracy konkursowej wraz z jej egzemplarzem i jej zdjęciami oraz opisem, w celu przeprowadzenia Konkursu, a od laureatów na bezterminowo. Uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do powyższych utworów na Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, jak i prawa zależne do ww. utworów, w tym zwłaszcza:
   • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   • wprowadzania do obrotu,
   • wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
   • publicznego udostępniania w taki sposób, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń),
   • wystawiania, wyświetlania,
   • nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 
   • reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), 
   • we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
  2. Uczestnik wyraża zgodę do anonimowego rozpowszechniania ww. utworów przez Organizatora.
  3. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej, jej opisu lub zdjęć Uczestnik nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych.
  4. W razie konieczności Uczestnik na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac konkursowych.
 13. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „Cetel Serwis” sp. z o.o. ul. Komornicka 16, Głuchowo, e-mail konkurs@cetel.pl tel. 512 285 123. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez Uczestników w zgłoszeniu Pracy konkursowej (tj. imię i nazwisko, miejscowość, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, a także dane osobowe podawane w związku ze złożeniem reklamacji, czy też dane do przekazania Uczestnikowi nagrody pieniężnej).
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, którym jest:
   • prawidłowa realizacja Konkursu (jego organizacja i przeprowadzenie) zgodnie z Regulaminem, a w szczególności zapewnienie Uczestnikom możliwości udziału w Konkursie – podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Uczestnika zgodnie z – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
   • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora/Administratora, ugodowe rozwiązanie ewentualnego sporu, obrona przed kierowanymi roszczeniami i rozpatrzenie reklamacji,
   • realizacja obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub odpowiednio do realizacji Nagrody w Konkursie. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w treści reklamacji również jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Podanie danych przez Uczestnika potrzebnych do przekazania Uczestnikowi nagrody pieniężnej także jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania nagrody.
  4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez następujące okresy:
   • dane Uczestników Konkursu – nie dłużej niż 6 miesięcy po upływie okresu rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania ewentualnych sporów,
   • dane Laureatów Nagrody w Konkursie – nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń, którykolwiek z tych terminów nastąpi później.
  5. Administrator może podpowierzyć innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
  6. Uczestnik ma w dowolnym momencie prawo do:
   • potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
   • poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 RODO,
   • przenoszenia danych osobowych,
   • zgłoszenia sprzeciwu,
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw, podmioty, których dane dotyczą powinni zwrócić się z zapytaniem do Administratora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: konkurs@cetel.pl.
  8. Podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 14. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailowo na adres konkurs@cetel.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony e-mailowo w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone na adres e-mail Organizatora konkurs@cetel.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.
  3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.
  4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
  5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Wobec tego każdy Uczestnik zwalnia w w pełnym zakresie  serwis Facebook z  jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z Konkursem.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2021 roku.
  1.  

Kontakt

Masz pytanie? Napisz do nas!

  Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close